Notícies

L’oblidada clàusula urbanística

Un dels preceptes urbanístics la transcendència del qual freqüentment és oblidada és l’article 27 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, el qual estableix, en els seus tres primers...

read more

Venda o retracte de crèdits litigiosos

L’article 1535 del Codi civil espanyol estableix: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue...

read more

El protocol familiar-empresarial: La correcta combinació de les disposicions successòries i les clàusules estatutàries de les societats familiars – disseny, imaginació i coneixement de l’advocat

La successió en la titularitat de les accions i participacions socials, i en els òrgans de gestió i adminsitració de les empreses familiars, en un entorn, com el català, farcit de petites i mitjanes empreses, requereix dels instruments jurídics adients, que es troben...

read more

LA GUARDA I CUSTÒDIA

Tenir compartida la cura dels fills entre ambdòs progenitors,  procurant l'estabilitat dels fills i la continuïtat en la rutina dels mateixos,  de manera que els afecti el menys possible la separació o divorci. La custodia dels fills ve determinada pel que estableixin...

read more

QUÈ PASSA SI NO ES FA TESTAMENT?

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual: Són cridats com a hereus del difunt els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests. El vidu o el convivent supervivent en una parella estable adquireix l'usdefruit de...

read more