Supressió de l’article 28 de la Llei hipotecària

Supressió de l’article 28 de la Llei hipotecària

A partir del dia 3 de setembre de 2021 ha entrat en vigor la supressió de l’article 28 de la Llei hipotecària. En aquest sentit, l’apartat 2n de l’article tercer de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica ha derogat l’article 28 de la Llei hipotecària, que la disposició final tercera d’aquesta Llei estableix la seva entrada en vigor als tres mesos de la seva publicació, que s’ha esdevingut el dia 3 de juny de 2021.

Competència normativa estatal en l’àmbit registral en la matèria específica.- La competència registral estatal ve determinada en els articles 149.1.8a de la Constitució espanyola,  article 1.2.l) del Reglament (UE) 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d’un certificat successori europeu, i en l’ article 58 de la Llei 29/2015, de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en matèria civil.

Mecanisme protector emprat per la norma derogada, art. 28 LH.- El mecanisme que emprava la norma era la suspensió temporal, durant dos anys, a comptabilitzar des del dia de la mort del causant, sense interrupció, dels efectes que la legislació hipotecària atorga als tercers hipotecaris que reuneixi els requisits de l’article 34 LH. La transmissió no protegida era únicament respecte a les adquisicions d’immobles en favor de determinats beneficiaris, definits en la norma de forma inversa o negativa: les adquisicions hereditàries (hereu o llegat) o per causa de mort (donació per causa de mort) a favor de persones diferents als hereus forçosos o legitimaris del causant, ja que a les adquisicions d’aquests darrers, vigent la norma derogada, no els resultava d’aplicació la limitació d’efectes suspensius de l’article 34 LH.

Per tant, afectava directament als adquirents o subadquirents onerós de l’hereu aparent, per dos anys des de la mort del causant, sempre que aquest darrer no fos hereu forçós o legitimari.

Apunt històric.- La introducció de la mesura protectora que contenia el derogat article 28 de la Llei hipotecària aprovada per decret de 8 de febrer de 1946 s’inicia en la reforma de la Llei hipotecària de 21 de desembre de 1869, que tenia un abast protector major a la norma derogada, la suspensió d’efectes era pel termini de 5 anys comptabilitzats des del dia de la inscripció, segons l’article 23.2 LH, amb la contra excepció pels hereus forçosos establerta en l’article 382 LH, modalitzada segons les regles establertes en la Llei d’enjudiciament civil a les que es remetia.

Els articles 23.2 i 382 de la LH foren reformats per l’article 2 de la Llei de 17 de juliol de 1877 que addiciona a l’article 23 LH l’excepció pel cas de les inscripcions a favor dels hereus forçosos, publicada a la Gaceta de Madrid el dia 21 de juliol de 1877. Després de la creació del Registre General d’Actes d’Última Voluntat per Reial decret de 14 de novembre de 1885 es va procedir novament en la seva reforma el 21 d’abril de 1909, que va reduir l’extensió temporal de la suspensió dels efectes, a dos anys des del dia de la inscripció, article 20 de la Llei de reforma publicada a la Gaceta de Madrid el dia 22 d’abril de 1909.

La última regulació normativa, precedent immediat de la derogada, procedeix del text de la Llei de 30 de desembre de 1944 sobre reforma de la Llei hipotecària que introdueix com a dia inicial del còmput dels dos anys comptabilitzats des del dia de la mort del causant, no des de la inscripció, article 14 de la Llei hipotecària.

Finalitat de la norma.- La finalitat de l’article 28 de la Llei hipotecària (en endavant, LH) es devia en la comprovació dels hereus voluntaris o beneficiaris de la successió per l’aparició d’un testament o per l’existència de familiars que no s’haguessin tingut en compte i que tenien millor dret que l’hereu, legatari acceptants o donatari adjudicatari.

Tenia com a fonament la inseguretat del títol successori i la legitimació per a la impugnació de l’hereu real front a l’hereu aparent i a adquirents de l’hereu aparent durant el termini de dos anys de béns immobles procedents de l’herència o donació per causa de mort, al privar temporalment dels efectes d’inalterabilitat dels tercers hipotecaris de l’article 34 de la LH.

Els afectats directament per l’article 28 LH eren els adquirents o subadquirents per negoci onerós de l’hereu aparent. Amb tot, si la legislació civil abastava la restitució i era l’efecte volgut per l’hereu real o el seu drethavent era convenient l’adopció judicial i anotació de la mesura de l’anotació preventiva de demanda, per evitar l’aparició de nous tercers hipotecaris.

 

Àmbit d’aplicació.- La norma abastava les successions hereditàries que integraven en el patrimoni relicte o en les donacions per causa de mort béns immobles situats a Espanya amb independència de la llei civil per la que es regien en el conflicte entre l’hereu real i l’hereu aparent amb la suspensió d’efectes de qui adquiria de l’hereu aparent, sempre que l’hereu aparent no s’integrés en un dels grups de subjectes que la pròpia Llei hipotecària contraexcepcionava.

Respecte a les relacions entre l’hereu aparent i l’hereu real s’aplica el dret civil pur i el termini de trenta anys de prescripció de l’acció de petició d’herència. Per altra part, si no hi ha hereu aparent sinó que l’hereu real realitza una doble venda no estem en l’àmbit d’aquest precepte, sinó en els articles 1473. 2n del codi civil i 32 LH, sense que sigui aplicable el termini de prescripció (GARCIA GARCIA, JOSÉ MANUEL).

Cal tenir en compte que a Catalunya té normativa civil pròpia, que regula els efectes en el conflicte entre l’hereu real i l’aparent, actualment, en l’article 465-2 de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, que disposa:

Article 465-2. Règim jurídic de l’hereu aparent

1.L’hereu aparent o el posseïdor vençut per l’exercici de l’acció de petició d’herència ha de restituir a l’hereu real els béns de l’herència, aplicant les normes de liquidació de la situació possessòria i distingint si la possessió ha estat de bona fe o de mala fe.2. S’exclouen de la restitució els béns adquirits a títol onerós per tercers de bona fe, d’acord amb el que estableixen la legislació hipotecària i les normes sobre la irreivindicabilitat dels béns mobles.3. En els supòsits a què fa referència l’apartat 2, l’hereu aparent o el posseïdor vençut ha de lliurar a l’hereu real el preu o la cosa que ha obtingut com a contraprestació o els béns que ha adquirit amb aquests. Si la contraprestació encara no ha estat pagada, l’hereu real se subroga en les accions del transmitent per a reclamar-la.

Oportunitat/conveniència o no de la mesura derogada.- Mentre tenia efectivitat la mesura de l’article 28 LH, durant dos anys després de la mort del causant, al disposar com atacable certes transmissions immobiliàries amb possible efecte claudicant en la titularitat en favor dels beneficiaris “reals”, implicava la negativa de possibles adquirents i hipotecants d’intervenir en el tràfic d’aquests immobles transmesos fins al transcurs dels 2 anys de suspensió dels efectes, per la inseguretat provocada en la seva adquisició o en la pròpia funció de garantia.

La seva configuració legal automàtica – no interessada per ningú – determinava que dita mesura preventiva constituís actualment un impediment gairebé sempre injustificat al tràfic immobiliari.

Igualment, existia descoordinació i extensió subjectiva dissímil en l’aplicació de l’article 28 de la Llei hipotecària en funció de la normativa civil que s’aplicava en la successió. En l’àmbit subjectiu, al no ser coincident l’extensió subjectiva de l’hereu forçós i en algunes regulacions civils al no existir legitimaris.

La descoordinació, de major intensitat, esdevenia en les legislacions civils que no incloïen com a efecte la revocació de la transmissió del bé per l’hereu aparent.  pel que en aquests darrers la suspensió d’efectes del derogat article 28 LH esdevenia una norma “protectora” inútil a l’afectar un bé, al suspendre els efectes de l’adquisició, sense poder ser agredida – al no disposar d’acció – la transmissió en la seva titularitat, que era la finalitat de l’article 28 LH.

La garantia de la suspensió d’efectes no s’adequava als mecanismes de protecció del crèdit, si aquest darrer era l’efecte previst per la norma civil a la transmissió onerosa per l’hereu aparent, quan civilment es reduïa a la restitució del valor del preu obtingut i/o la indemnització dels danys i perjudicis, i/o mecanismes de subrogació de l’hereu. En concret, la manca de correspondència s’esdevenia quan la normativa civil successòria no incloïa la restitució dels béns transmesos onerosament per l’hereu aparent en la petitio hereditatis.

En aquest sentit, es discutia el caràcter o no prevalent de la mesura de garantia de l’article 28 LH respecte a les normes civils quan aquestes darreres no incloïen l’efecte revocatori implícit en la norma registral derogada, és a dir, si la norma registral de garantia implicava l’efecte substantiu i el creava.

Mostra de la regulació dissímil era l’apartat 4t de l’article 64 del Codi de Successions, a Catalunya, i la Llei 323 de la Llei 1/1973 d’1 de març, per la que s’aprova la Compilació del Dret Civil Foral de Navarra.que mantenen l’adquisició de la venda de l’hereu aparent i reduïen l’acció civil a la restitució del preu obtingut i a la possible indemnització de danys i perjudicis si concorria mala fe del transmitent.

Apunt crític de caràcter prospectiu en l’àmbit normatiu registral.- Cal introduir mesures àgils de garantia, la prenotació notarial/registral.

El punt crític rau en què els negocis atacables als que protegia temporalment la norma derogada són actualment, estadísticament, de difícil succés. Igualment criticable, l’apriorisme de la garantia, descoordinada respecte a la normativa civil aplicable, i no condicionada a la petició de part interessada.

Per altra banda, la qüestió a resoldre per la normativa civil i registral rau en la protecció dels creditors del causant.

Front la facilitat dels afavorits en l’herència de procedir a la formalització de l’acceptació i adjudicació de l’herència, en la seva titulació, i en la transmissió dels béns a tercers, ens trobem amb deficients mecanismes de garantia, de protecció, respecte als creditors del causant, que veuen postergats els seus crèdits amb un grau elevat de possibilitats de restar insatisfets en el cobrament.

En aquest sentit cal dissenyar més encertadament els procediments de liquidació de les successions hereditàries així com en els mecanismes de garantia, especialment en l’àmbit registral immobiliari, per tal de protegir, especialment, els interessos legítims dels creditors del causant, també dels legitimaris mentre pervisqui la llegítima.

Apunt crític respecte a la “transitorietat” de la norma derogada.

Hagués estat desitjable l’establiment exprés d’un règim de transitorietat legal o l’expressió de la seva inexistència, en termes de seguretat jurídica.

Atès que no s’ha previst règim de transitorietat, cal entendre completament derogada la limitació de l’article 28 LH a partir de la seva entrada en vigor resultant l’anotació cancel.lable per simple instància del titular registral.

Interpretació de la supressió en el context històric i antecedent legislatiu.- Algunes de les contraexcepcions introduïdes en la història normativa d’aquesta han estat acompanyades d’un règim transitori, entre elles, la disposició transitòria setena de l’actual Llei hipotecària i la disposició transitòria segona de la Llei de 21 d’abril de 1909, de reforma de la Llei hipotecària. Davant d’aquesta realitat històrica l’actual normativa ha optat per la seva supressió amb caràcter absolut, sense regulació de situacions intermèdies, pel que cal entendre lògicament que no s’ha volgut establir cap règim legal en la transició. La història de la limitació dels efectes en la transmissió hereditària des del seu sorgiment ha estat de debilitament fins a l’extinció.

Resolucions d’interès en la matèria:

Bibliografia utilitzada:

 García García, J. M. (2019). Legislación hipotecaria y del crédito inmobiliario. T. I. Thomson Reuters.

Domínguez Luelmo, A. (2013). Comentarios a la Ley Hipotecaria. Thomson Reuters.

Roca Sastre, R. Mª, Roca-Sastre Muncunill, L., Bernà i Xigo, J. (2008). Derecho Hipotecario, T. II Vol. 2. Bosch.

Martorell, V. (junio de 2021). La supresión del artículo 28 de la Ley Hipotecaria por la Ley 8/2021: De la obsolescencia a la modernidad, pasando por la contradicción. www.notariosyregistradores.com

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

Notes sobre la protecció registral del dret de crèdit legitimari del Dret civil català: de l’anotació preventiva de demanda

Notes sobre la protecció registral del dret de crèdit legitimari del Dret civil català: de l’anotació preventiva de demanda

Agrair a la revista jurídica Sepin Editorial, que hagi seleccionat un dels meus treballs per al seu número del mes de maig 2021, monogràfic dedicat la protecció registral del dret de crèdit legitimari del Dret civil català: de l’anotació preventiva de demanda. L’article analitza l’actual normativa, les seves deficiències i imprevisions, especialment, del mecanisme de la conversió de les mesures cautelars a executives en el procediment civil, i tracta d’aportar solució a la problemàtica que s’exposa que es concreta una proposta normativa de millora

Per a llegir l’article complet fes clic aquí

 

 

Protecció judicial i registral de la llegítima catalana segons la Direcció General dels Registres i del Notariat

Protecció judicial i registral de la llegítima catalana segons la Direcció General dels Registres i del Notariat

La resolució de 24 de gener de 2020 de la Direcció General dels Registres i del Notariat (actualment anomenada Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública) resol sobre la protecció registral del dret de crèdit legitimari de Catalunya, en concret, sobre la prioritat registral de l’embargament executiu quan existeix la mesura cautelar judicial d’anotació preventiva de demanda.

La direcció lletrada del recurs que exposem ha estat assumida per l’advocat Joan Muntada Artiles, del nostre despatx Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

Es tracta d’una resolució pionera, per quan no existia pronunciament registral de la Direcció General en la matèria plantejada, en termes de la prioritat registral de la mesura d’execució, d’embargament, vigent la mesura cautelar d’anotació de demanda, tot i que almenys fa 60 anys que aquesta mesura cautelar forma part de l’ordenament jurídic català.

La configuració actual del dret a la llegítima catalana és la d’un dret de crèdit pur, el pagament del qual es pot realitzar amb diners hereditaris o extrahereditaris, o amb béns hereditaris.

La resolució de la Direcció General té l’encert de vigoritzar a l’embargament la prioritat registral de la mesura d’anotació de la demanda adoptada judicialment i anotada en el Registre de la Propietat, conferint a l’anotació d’embargament executiu la prioritat pròpia de l’anotació de la demanda, adoptada com a mesura cautelar judicial, i que la qualificació registral recorreguda del Registre de la Propietat núm. 3 de Girona denegava. Igualment la resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat assumeix que la mesura cautelar d’anotació de demanda quan protegeix el dret creditici legitimari, “considerant que es tracta d’una mesura encaixable en l’apartat 10 de l’article 42 de la Llei hipotecària”, el qual conisdera legitimada per a sol·licitar l’anotació la persona que “en qualsevol altre cas tingués dret a exigir anotació preventiva conforme a allò disposat  en aquesta o en una altra llei”, és a dir, es tracta d’una anotació no prevista en cap dels números 1 a 9 del mateix article, que són els que contemplen les anotacions més típiques  i de regulació més acabada; en aquest cas, la llei especial que, per remissió de l’esmentat número 10, permet l’anotació és la Llei 10/2008, de 10 de juliol, que aprova el libre quart del Codo civil català, relatiu a les successions, que la contempla en el seu article 451-15.2.

És, de fet, com dèiem, la primera resolució de la Direcció General que decideix sobre la mesura d’anotació de la demanda del dret de crèdit de la llegítima catalana. Fins ara, les resolucions catalanes de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques no ho havien resolt perquè en les mesures judicials d’execució infringien el principi de legitimació registral, i la Direcció General dels Registres i del Notariat, únicament l’havia tractat de forma incidental per relació a altres temes plantejats que havia de resoldre. I en cap cas dites resolucions articulaven el canvi de fase judicial de la mesura cautelar a l’executiva i ni es pronunciaven sobre la prioritat registral.

La mesura cautelar d’anotació preventiva de demanda de protecció de la llegítima catalana, té decennis d’existència. La llegítima catalana és una institució del dret successori que ha evolucionat, canviat, influït pel criteri social del moment, conformat per múltiples factors, com s’exposava en el recurs governatiu interposat i que recull la resolució.

Potser, el que caldrà, més enllà de destacar la imprevisió normativa en la matèria, en especial de la Llei hipotecària, serà regular la figura de la conversió de les mesures cautelars en termes més amplis, i, en concret, de l’anotació de demanda quan protegeixen un dret de crèdit o les anotacions registrals d’afecció – les que garanteixen un dret de crèdit tributari o urbanístic, per exemple –  a mesures d’execució. Les afeccions fiscals, les afeccions urbanístiques i  les anotacions de demanda que protegeixen drets de crèdit haurien de tenir una cobertura prevista normativament per al supòsit d’impagament del crèdit garantit, de manera que la llei garantís:

  1. o bé que  es convertís l’afecció o anotació, automàticament, ex lege, en anotació d’embargament executiu;
  2. o bé que hi hagués una regla general expressa de comunicació de la prioritat registral de la mesura cautelar judicial, d’origen, a la mesura executiva.”

D’una atenta lectura de la resolució es conclou que la prioritat registral també es produeix en els embargaments derivats de crèdits protegits per les afeccions registrals anotades, com les abans expressades, si l’embargament executiu es produeix vigent l’afecció cautelar i consta la seva anotació registral.

Qui ha redactat el recurs que resol la resolució que adjunto ha estat l’advocat que subscriu la present nota que assumeix la direcció lletrada de l’assumpte litigiós. La resolució afavoreix als interessos de la recurrent -tot i no acordar la conversió- en conferir la prioritat registral a la mesura d’execució, l’embargament, de la pròpia mesura cautelar – de l’anotació de la demanda-, que era l’objecte principal del recurs governatiu. Així, preteníem una resolució definitiva per integració de normes, de les registrals processals civils subordinades a les processals civils, de la Llei d’Enjudiciament Civil.

En qualsevol cas, entenem que els recursos són una via adequada per posar en evidència els buits normatius, en ocasió del cas concret que necessàriament ha de ser resolt.

Aquesta imprevisió normativa registral, per si mateixa, no necessita d’una reforma completa de la Llei hipotecària, però si l’abrogació d’una regla bàsica registral, atès que no es pot mantenir actualment amb solvència i amb caràcter universal que tota conversió de mesures cautelars registrals ha de determinar indefectiblement un assentament definitiu d’inscripció o o com alternativa o complement normatiu a la conversió, s’haurà de regular quan i com esdevé o s’estructura la transferència o manteniment de la prioritat registral del dret objecte de la garantia cautelar a la fase executiva mantenint la prioritat registral pròpia de l’anotació de la mesura cautelar. No existeix actualment norma al respecte i el fenomen explicitat ha de tenir solució i dicció normativa.

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats a Girona.

Els pactes successoris (1)

Els pactes successoris (1)

El pacte successori: instrument legal d’utilitat per a una adequada planificació successòria familiar i per a la continuïtat de les empreses familiars. Regulat a Catalunya en la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, en els articles d’431-1 a 431-30.

Què és?

El pacte successori ÉS UN CONTRACTE ENTRE DUES O MÉS PERSONES PER ACORDAR I ORDENAR LA SEVA SUCCESSIÓ AMB EFECTES VINCULANTS PER A TOTES ELLES. A través dels pacte successoris es poden fer heretaments (o pactes d’institució d’hereu), atribucions de béns o drets particulars (assimilables als llegats del testament), es poden imposar càrregues (com és la cura i atenció d’algun dels atorgants o de terceres persones), designar marmessors, administradors i partidors comptadors i també acordar a renunciar a drets successoris.

Amb caràcter general els pactes successoris són IRREVOCABLES (a diferència del testament). Només es podran modificar mitjançant un nou acord de tots i cadascun dels signataris. Aquesta regla comporta que s’hagi de preveure que quedi sense efecte l’acord o regular els efectes si s’esdevé la separació, divorci o nul·litat matrimonial o l’extinció d’unió estable de parella dels signataris, ja que d’altre manera el pacte successori es manté.

Conformement amb l’article 431-14 del Codi civil de Catalunya, únicament es podrà revocar l’acord de manera unilateral: per les causes pactades expressament, per incompliment de càrregues imposades a l’afavorit, per impossibilitat de compliment de la finalitat que va ésser determinant del pacte o d’alguna de les seves disposicions i per l’esdeveniment d’un canvi substancial, sobrevingut i imprevisible, de les circumstàncies que van constituir el fonament.

Qui pot formalitzar un pacte successori?

Els signataris que mantinguin un llaç familiar al dia de la signatura. La regulació actual dels pactes successoris a Catalunya es deslliga del seu context matrimonial, ampliant significativament l’àmbit subjectiu dels contractants, tot i mantenir-se en l’àmbit familiar. Les persones, que la llei possibilita l’establiment d’aquests pactes, són el cònjuge o futur cònjuge, la persona amb qui conviu en parella estable, els parents en línia directa sense limitació de grau, o en línia col·lateral dins del quart grau (cosins), en ambdós casos per consanguinitat com per afinitat, i els parents per consanguinitat en línia directa o en línia col·lateral, dins del segon grau (germans), de l’altre cònjuge o convivent.

Les persones no signataris de l’acord, però potencials afavorits per un pacte successori, no adquireixen cap dret a la successió fins al moment de la mort del signatari;  els signataris de l’acord poden variar la posició d’un afavorit no signatari de l’acord, deixant-lo sense l’assignació de cap bé.

Com es materialitza?

Previ un assessorament legal, la llei exigeix a les parts que assolits els acords, aquests s’instrumentin en una escriptura pública. Tota vegada formalitzat el pacte successori es comunicarà al Registre General d’Actes d’Última Voluntat.

És inexcusable per cadascuna de les parts, futures signatàries de l’acord, d’un adequat assessorament legal, la llei permet una gran amplitud de pactes, el seu caràcter irrevocable – amb algunes excepcions -, a més de la fiscalitat impositiva que comporta el pacte, pel que és imprescindible acudir a Advocats especialistes en la matèria de successions.

 

 

El pacte de condició resolutòria en el Llibre sisè del Codi civil de Catalunya

El pacte de condició resolutòria en el Llibre sisè del Codi civil de Catalunya

La Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018,  introdueix importants novetats. En aquest article volem significar alguns aspectes innovadors referents al pacte de condició resolutòria explícita en les compravendes d’immobles, regulat a l’article 621-54. La regulació estatal bàsica es troba compresa en els articles 1504 del codi civil espanyol i 59 del Reglament hipotecari,

Tradicionalment, s’entenia que en cas d’impagament de tot o part del preu pel comprador, el venedor podia reinscriure l’immoble a favor seu si acreditava haver fet un requeriment al comprador amb concessió d’un nou termini de 15 dies per a verificar el pagament. Si no es produïa el pagament, la reinscripció era efectiva, sense perjudici que si el comprador reclamava posteriorment, i judicialment, la devolució del preu pagat al venedor, el Jutjat podia establir la devolució de part del preu, en base a la facultat moderadora ex article 1154 del mateix Codi civil espanyol.

Posteriorment, a partir de final dels anys setanta, principi dels vuitanta del segle passat,  per a la reinscripció s’exigia al comprador una actitud de no oposició davant del requeriment resolutori,  i una consignació de les quantitats ja rebudes per part del venedor, a disposició del comprador, o dels titulars de càrregues posteriors a la inscripció de la condició resolutòria. Tot plegat, sense perjudici de la facultat del venedor de demanar judicialment la possibilitat de retenció de part del preu a retornar, com a compensació de la possessió de la finca en el comprador durant el termini en què ha estat propietari i no ha pagat el preu ajornat, també en base a la facultat moderadora judicial ex article 1154 del Codi civil espanyol.

 

La nova llei estableix les següents singularitats bàsiques:

 

1.-  És necessari, per a la resolució, que s’hagi pactat que la part impagada de preu ajornat superi el 15 per cent del preu total íntegre, més els interessos.

2.- El venedor només pot retenir un màxim de la meitat de la quantitat total que hagi hagut de percebre fins a la data de la resolució.

3.- El requeriment per al pagament s’ha de fer necessàriament en acta notarial, limitada a la possibilitat de pagament, amb concessió d’un termini de vint dies, i amb l’advertiment que, de no pagar, es resoldrà la compravenda.

4.- El procediment de resolució també és notarial, mitjançant una acta separada, diferent de la del punt anterior, en la que el comprador pot formular oposició. Si no hi ha oposició, o si aquesta es limita a la liquidació quantitativa practicada pel venedor, és possible la reinscripció de la finca a favor del venedor.

5.- La readquisició del venedor comporta l’afectació de la finca, amb caràcter real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a garantia de la quantitat que s’hagi de retornar al comprador.

6.- Aquesta afectació caduca als cent vuitanta dies des de la data de la reinscripció a favor del venedor, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda d’oposició a la resolució o a la liquidació (interposada pel comprador).

 

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats a Girona.

 

El protocol familiar-empresarial: La correcta combinació de les disposicions successòries i les clàusules estatutàries de les societats familiars – disseny, imaginació i coneixement de l’advocat

El protocol familiar-empresarial: La correcta combinació de les disposicions successòries i les clàusules estatutàries de les societats familiars – disseny, imaginació i coneixement de l’advocat

La successió en la titularitat de les accions i participacions socials, i en els òrgans de gestió i adminsitració de les empreses familiars, en un entorn, com el català, farcit de petites i mitjanes empreses, requereix dels instruments jurídics adients, que es troben en l’àmbit dels drets mercantil i civil-successori.

No és un tema de comptabilitat ni tampoc laboral.

No és una qüestió de la rutina predisposada, sense assessorament previ, que a vegades s’observa en els documents notarials.

És un tema de disseny, imaginació i coneixement que només podem proporcionar els juristes realment preparats en els àmbits civil (i singularment en el dret de successions o hereditari) i mercantil (societari).

Cal saber combinar les clàusules dels estatus de les societats anònimes i limitades amb les disposicions successòries, fetes en testament o en contracte, heretament o pacte successori.

En l’àmbit estatutari, clàusules de preferent adquisció a favor de determinades persones, valoracions raonables, limitacions de disposar durant un termini a favor de tercer, organització del Consell d’Administració….

En l’àmbit successori, testament amb institució d’hereu condicionat, clàusules de preferent adqusisicó entre fills i/o germans, limitacions de disposar de determinats béns durant un termini, drets d’usdefruit de títols socials….

Tot un conglomerat de possiblitats, com a resposta a la veritable voluntat de qui vol organitzar dignament la successió de la seva empresa.

CONSULTI’NS. És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats a Girona.