ELABORACIÓ I REDACCIÓ  DE CONTRACTES
DONACIONS
LIQUIDACIÓ I TRAMITACIÓ D’IMPOSTOS 
RECLAMACIONS CONTRACTUALS I EXTRACONTRACTUALS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT
RESPONSABILITAT CIVIL
DESNONAMENTS
DRETS REALS (SERVITUDS, USDEFRUIT, ÚS, HABITACIÓ)…

SUCCESSIONS I HERÈNCIES
ASSESSORAMENT PREHEREDITARI
ASSESSORAMENT EN L’ELABORACIÓ DE TESTAMENTS
RECLAMACIONS DE LLEGÍTIMA HEREDITÀRIA
PROCEDIMENTS HEREDITARIS JUDICIALS
DONACIONS
LIQUIDACIÓ I TRAMITACIÓ D’IMPOSTOS
ASSESSORAMENT EN PACTES SUCCESSORIS
PROTOCOL FAMILIAR…

SEPARACIONS, DIVORCIS I RUPTURES DE PARELLES DE FET
CONVENIS REGULADORS I PLANS DE PARENTALITAT
POTESTAT PARENTAL I CUSTÒDIA. CUSTÒDIA COMPARTIDA
LIQUIDACIÓ I DISSOLUCIÓ DE RÈGIMS ECONÒMICS MATRIMONIALS
MODIFICACIÓ DE MESURES
EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS DICTADES EN PROCESSOS DE FAMÍLIA
RECLAMACIONS DE PENSIONS
RÈGIMS DE VISITES DE PROGENITORS O AVIS
EXTINCIÓ DEL DRET D’ÚS DE L’HABITATGE
ALIMENTS ENTRE PARENTS
FILIACIONS
INCAPACITATS. TUTELA I CURATELA
DIVORCI “EXPRÉS”
MEDIACIÓ MATRIMONIAL
CAPITULACIONS MATRIMONIALS…

CONTRACTES MERCANTILS
CONSTITUCIÓ, TRANSFORMACIÓ I DISSOLUCIÓ DE SOCIETATS
RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS
FUSIONS, ABSORCIONS I ESCISSIONS
CLÀUSULES SÒL EN PRÉSTECS HIPOTECARIS I ASSESSORAMENT RESPECTE A PRODUCTES BANCARIS TÒXICS
REDACCIÓ I REVISIÓ DE CONTRACTES MERCANTILS…

GIRONA

Riu Güell, 22 1r 3a
17005 GIRONA
972 212 542

info@joanmuntada.com

joan muntada logo gran

Creada al 1995, som un despatx d’advocats especialitzats en la resolució de conflictes entre particulars i  en la petita i mitjana empresa.

Hem atès multitud de persones en tot tipus de procediments, tant judicials com extrajudicials.

Estem especialitzats en diverses matèries de manera que oferim un assessorament legal i una assistència lletrada en totes les àrees del dret i davant de qualsevol jurisdicció.

Defensem els interessos dels nostres clients amb l’objectiu d’aconseguir sempre el màxim benefici oferint, al mateix temps, una solució completa i integral a qualsevol problemàtica.