• SEPARACIÓ: No produeix la dissolució del matrimoni . El cònjuges poden viure separats, però no poden contraure nou matrimoni.
  • DIVORCI: Es produeix la dissolució del matrimoni i els cònjuges es poden tornar a casar.
  • DECLARACIÓ DE NUL·LITAT: Es fonamenta en què el matrimoni no s’ha celebrat vàlidament, és com si no haués existit mai, i es poden tornar a casar. Els efectes respecte dels fills es mantenen.