Què és la llegítima?

Com dèiem, la llegítima és un valor patrimonial a favor, primerament, dels fills, d’una quarta part de la quantitat de l’herència amb deducció dels deutes i les despeses de darrera malaltia i de l’enterrament o la incineració incrementat pel valor dels béns donats o alienats a títol gratuït en els darrers deu anys precedents a la seva mort, independentment de si existeix o no testament, regulat en els articles 451-1 i següents del CCCat. Aquesta quantia global legitimària es divideix entre els legitimaris i determina el dret econòmic de cadascun dels que en té dret, que s’anomena llegítima individual.

 El dret a llegítima neix en el moment de la mort del causant i es presumeix acceptada mentre no s’hi renuncia d’una manera expressa, pura i simple.

Són legitimaris tots els fills del causant per parts iguals i, els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats per llurs respectius descendents per estirps. Si el causant –el difunt– no té descendents que l’hagin sobreviscut, són legitimaris els progenitors –els pares– per meitat.

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és el marmessor?

Què és el marmessor? És aquella o aquelles persones nomenades pel testador en escriptura pública, i que reben l’encàrrec d’executar o fer executar en interès aliè la seva darrera voluntat, com tenir cura del compliment de les disposicions testamentàries i prendre les...

Dubtes freqüents: Què és la quarta vidual?

Què és la quarta vidual? És el dret que té el cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella, que amb el béns propis, els drets econòmics que li correspongui per la liquidació del règim econòmic matrimonial i les atribucions successòries ordenades pel causant,...

Dubtes freqüents: Es pot desheretar a un fill?

Es pot desheretar a un fill? Sí es pot desheretar a un fill, el Codi civil de Catalunya permet que el causant impedeixi, sancioni, a un legitimari negant el seu dret  a la llegítima. Aquestes conductes causalitzades, que poden privar del dret a la llegítima, estan...

Dubtes freqüents: Què és la declaració d’hereus?

Dubtes freqüents: Què és la declaració d'hereus? La declaració d'hereus és un expedient notarial que, a través d'una acta de notorietat, determina qui són els hereus del causant de l’herència, davant la manca de testament ni heretament o del declarat nul o ineficaç....

Dubtes freqüents: I si no hi ha testament?

Dubtes freqüents: I si no hi ha testament? Si una persona mor sense atorgar testament, es succeeix d’acord amb el que estableix la llei, es coneix com a successió legal o intestada –abintestat– regulat als articles 441-1 i seguents del CCCat. Els hereus titulars de la...

Dubtes freqüents: Com es poden repartir els béns en el testament? 

Dubtes freqüents: Com es poden repartir els béns en el testament?  El testador pot fer el repartiment de tots els béns que formin part del seu patrimoni al moment de la seva mort, únicament limitat per la llegítima. A Catalunya la llegítima és pars valoris, un dret de...

Dubtes freqüents: Els cònjuges poden fer un testament conjunt?

 Els cònjuges poden fer un testament conjunt? No, els cònjuges no poden fer un testament conjunt, com hem dit anteriorment, el testament, quan és d’aplicació el règim civil català, és un acte individual i personal, independentment de si estan casats o no, han de fer...

Dubtes freqüents: El testament es pot canviar?

Dubtes freqüents: El testament es pot canviar? Sí, sempre pots canviar el teu testament, doncs l’article 422-9 CCCat disposa que les disposicions testamentàries són essencialment revocables. L’atorgament d’un nou testament vàlid i eficaç revoca de ple dret el...

Dubtes freqüents: És recomanable fer testament?

És aconsellable fer testament? Sí, no només pel fet que evitem promoure una acta de declaració d’hereus abintestat, sempre més costosa econòmicament (aranzel notarial) i lenta. També el testament, permet al testador ordenar a través de clàusules la seva voluntat, com...

Dubtes freqüents: Qui pot testar?

Qui pot testar? L’article 421-4 del Codi civil de Catalunya disposa que són incapaços per a testar els menors de catorze anys i els qui no tenen capacitat natural  en el moment de l’atorgament. Per tant no hi ha una edat màxima per atorgar testament, sí una edat...