La successió testada es regeix per la voluntat del causant manifestada en testament atorgat d’acord amb la llei. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d’un o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.

El testament, pot contenir les voluntats digitals del causant i la designació d’una persona encarregada d’executar-les. A manca de designació, l’hereu, el marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les voluntats digitals o encarregar-ne l’execució a una altra persona.

Sonia Ramos González exposa en el llibre “Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Volum I” de J. Egea Fernández, J. Ferrer Riba, (Dirs.) i L. Alascio Carrasco, (Coord.), p. 144: “El testament es caracteritza, a més, per ser un negoci essencialment formal. Així, qualsevol negoci jurídic que inclogui la voluntat expressa, autoritària i completa del causant de disposar dels seus béns per a després de la seva mort no és un testament vàlid, a no ser que s’hagi atorgat d’acord amb alguns dels tipus anunciats a l’art. 421-5 CCCat i respectant les diferents formalitats de redacció i atorgament exigibles per a cada tipus. L’omissió o la mera alteració de la forma del testament comportarà la nul·litat radical del mateix (art. 422-1.1. CCCat), tot i que la llei admet algun supòsit de conversió, com el del testament tancat nul per defecte de forma en testament hològraf (art. 422-6.2 CCCat).” [1]

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat,  contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona

 

[1] Egea Fernández, J., Ferrer Riba, J., (Dirs.) i Alascio Carrasco, L. (Coord.) (2009). Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successionsVolum I. Atelier.