El nostre despatx d’advocats som especialistes en l’assessorament d’herències, donacions, en la preparació i realització de testaments i successions. Tenim una àmplia experiència en dret successori i en els processos hereditaris i procediments judicials per causa dels mateixos. Orientem als nostres clients tant en casos d’herència de mutu acord com en herències contencioses, com facilitem la mediació familiar com a eina de facilitació extrajudicial de solució de conflictes.

El nostre Soci Director,  el Sr. Joan Muntada Artiles, llicenciat en dret, lidera un equip d’experts en el dret de l’herència amb àmplia trajectòria i experiència en la gestió del patrimoni familiar.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques i fiscals en els assumptes encarregats al despatx. Comptem amb tots els professionals necessaris (advocats, notari i gestoria), relacionats amb els assumptes d’herències, testaments i la liquidació dels corresponents impostos, impost sobre successions i impost sobre l’increment de valor dels terrenys  de naturalesa urbana (plusvàlua municipal).

Gestió i tramitació de l’herència

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació de l’herència: relació i inventari de béns i drets, certificats d’últimes voluntats i defunció, etc.

Per a això comptem amb un ampli, i competent, equip integrat per advocats especialistes en herències i successions, qualificats i els col·laboradors necessaris, com són els gestors i notaris.

Els nostres advocats d’herències el guiaran i assessoraran durant tot el procés de tramitació, resolent els dubtes que li puguin sorgir.

Recollirem la documentació necessària per a la gestió de l’herència. Els nostres advocats l’ajudaran en aquells tràmits que vostè hagi de fer.

Coneixem  en profunditat la legislació fiscal: tramitació dels impostos corresponents, com l’Impost de successions i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, aquest últim també conegut com a plusvàlua municipal.

Ens encarreguem de la inscripció de la titularitat en el Registre de la Propietat dels béns immobles i dels drets dels nous propietaris.  És a dir, de la inscripció registral de la propietat, dels drets reals limitats (usdefruit i dret d’habitació, per exemple) que prové per títol d’herència o en general, per causa de mort.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats especialistes en la defensa dels interessos dels clients en els procediments judicials comptem amb dilatada experiència i, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció. A Joan Muntada Advocats, els professionals especialistes realitzaran un assessorament complet en tot el que està associat amb aquesta matèria, informant-lo de tots els drets i obligacions que li corresponen i aconsellant-li com de la forma més adequada de procedir en cada cas.

 

Heretament

L'heretament o pacte successori d'institució d'hereu confereix a la persona o persones instituïdes la qualitat de successores universals de l'heretant amb caràcter irrevocable, sens perjudici dels supòsits que regulen els articles 431-13, 431-14 i 431-21 CCCat. La...

Els pactes successoris

En pacte successori, dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d'elles, mitjançant la institució d'un o més hereus i la realització d'atribucions a títol particular. Poden contenir disposicions a favor dels atorgants, fins i tot de...

El prellegat

El cohereu o l'hereu únic afavorit amb algun llegat l'adquireix íntegrament a títol de legatari, i no d'hereu, encara que el causant l'hagi imposat determinadament a càrrec d'ell mateix, sens perjudici de la facultat que l'article 464-6.1 reconeix als cohereus. Antoni...

Els llegats

El causant pot ordenar llegats en testament, en codicil o en memòria testamentària. És eficaç el llegat a favor de persona encara no nascuda ni concebuda en el moment de morir el causant, en cas que arribi a néixer, i també el disposat a favor del legatari...

Institució d’hereu o legatari de confiança

El testador pot instituir hereus o legataris de confiança persones físiques determinades perquè donin als béns la destinació que els hagi encomanat confidencialment, de paraula o per escrit. El testador pot facultar els hereus o legataris de confiança perquè, si...

El testament

La successió testada es regeix per la voluntat del causant manifestada en testament atorgat d'acord amb la llei. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d'un o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de...

Dubtes freqüents: Què és el marmessor?

Què és el marmessor? És aquella o aquelles persones nomenades pel testador en escriptura pública, i que reben l’encàrrec d’executar o fer executar en interès aliè la seva darrera voluntat, com tenir cura del compliment de les disposicions testamentàries i prendre les...

Dubtes freqüents: Què és la quarta vidual?

Què és la quarta vidual? És el dret que té el cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella, que amb el béns propis, els drets econòmics que li correspongui per la liquidació del règim econòmic matrimonial i les atribucions successòries ordenades pel causant,...

Dubtes freqüents: Què és la llegítima?

 Què és la llegítima? Com dèiem, la llegítima és un valor patrimonial a favor, primerament, dels fills, d’una quarta part de la quantitat de l'herència amb deducció dels deutes i les despeses de darrera malaltia i de l’enterrament o la incineració incrementat pel...

Dubtes freqüents: Es pot desheretar a un fill?

Es pot desheretar a un fill? Sí es pot desheretar a un fill, el Codi civil de Catalunya permet que el causant impedeixi, sancioni, a un legitimari negant el seu dret  a la llegítima. Aquestes conductes causalitzades, que poden privar del dret a la llegítima, estan...