En el nostre despatx d’advocats som especialistes en la redacció, revisió i modificació de contractes. Tenim una àmplia experiència en dret fiscal, dret civil, dret notarial i registral, especialment en dret immobiliari i procediments judicials associats als mateixos.

La nostra àmplia experiència i trajectòria, ens permet trobar les millors solucions jurídiques i fiscals en els assumptes encarregats al despatx. Comptem amb tots els professionals i experts necessaris (advocats, notari i gestoria), relacionats en tot tipus d‘operacions immobiliàries, elaboració de contractes  i les liquidacions dels corresponents impostos.

Gestió i tramitació

Ens ocupem de totes les gestions necessàries: estudiem la situació jurídica de l’immoble, les possibles càrregues i gravàmens, el finançament de l’operació, l’estat de la construcció o la situació urbanística, entre altres.

Per a això comptem amb un ampli i competent equip integrat per advocats especialistes en dret immobiliari, registral i contractes, qualificats i els col·laboradors necessaris, com són els gestors i notaris.

Oferim serveis tant a particulars com a empreses en tot tipus d’operacions immobiliàries, compravendes, donacions, drets reals (hipoteca, servituds, usdefruit, ús, habitació, per exemple), especialitzats en la negociació, mediació i assessorament en la signatura notarial i en l’elaboració del document notarial a signar.

Els nostres advocats l’assistiran i assessoraran en tot el procés, conflictes veïnals, problemes amb elements comuns, divisió horitzontal, vicis constructius, entre altres.

L’acompanyarem en tot tipus d’operacions immobiliàries, elaboració de contractes d’arrendament d’habitatges i locals comercials, opcions de compra, hipoteca, elaboració del contracte d’arrendament tant per a particulars com per a portals immobiliaris.

Amplis coneixements en matèria de lloguer, propietat horitzontal i del cadastre immobiliari, com de tota la tributació i fiscalitat d’aquestes operacions.

Ens encarreguem de la inscripció en el Registre de la Propietat dels béns dels nous propietaris.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats especialistes en procediments judicials amb dilatada experiència, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció, reclamacions contractuals i extracontractuals, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil, desnonaments, entre d’altres. A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que li realitzaran un assessorament complet en tot el relacionat amb aquesta matèria, informant-lo de tots els drets i obligacions que li corresponen i aconsellant-li com seria la forma més adequada de procedir en cada cas.

Heretament

L'heretament o pacte successori d'institució d'hereu confereix a la persona o persones instituïdes la qualitat de successores universals de l'heretant amb caràcter irrevocable, sens perjudici dels supòsits que regulen els articles 431-13, 431-14 i 431-21 CCCat. La...

Reformes legals en matèria d’habitatge i del lloguer

NOVETATS: El Govern no ha aconseguit tirar endavant el decret sobre lloguers en ser rebutjat en el Congrés per 243 diputats (PP, Ciutadans, Podemos, Fòrum, UPN, ERC i Bildu), mentre que només els van donar suport 103 parlamentaris (PSOE, Coalició...

Del subjecte passiu dels préstecs hipotecaris i altres novetats

El recent Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, introdueix una alteració en la determinació del subjecte passiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures de préstecs amb garantia hipotecària, motivat per les també recents sentències contradictòries dictades pel Tribunal Suprem que haguessin produït, com efecte, una inseguretat jurídica en el mercat hipotecari.

targeta abogado