En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret financer i tributari, d’àmbit nacional e internacional, per a societats, empreses, autònoms i particulars. Els nostres advocats tramitaran tots els casos de forma personalitzada, donant-te suport i assessorant  en tot moment.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques que demanda l’actual context empresarial, especialment en el compliment adequat i òptim de les obligacions tributàries dels contribuents.

 Gestió i tramitació

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació d’aquest procés. Els nostres advocats el guiaran i assessoraran per una optimització de la càrrega tributària, planificació fiscal d’herències, fiscalitat immobiliària i per a la protecció, ordenació i gestió del patrimoni i la seva transmissió.

Els nostres advocats fiscals tenen una àmplia experiència en diverses tipologies de procediments davant l’Administració Tributària, recursos davant òrgans administratius i reclamacions davant Tribunals Econòmics Administratius Regionals i Centrals, en procediments tributaris davant els Jutjats i Tribunals contenciós-administratius en tota mena de recursos contra els actes administratius dictats per l’Estat, Comunitats Autònomes i ens locals, i defensa davant expedients sancionadors administratius i derivacions de responsabilitat iniciats contra els òrgans d’Administració de la societat i oposició a les mesures cautelars, així com defensa en delictes contra la Hisenda Pública.

Prestem assistència en inspeccions, reclamacions i impugnació de valoracions cadastrals i de ponències de valors.

La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que li permetrà solucionar de forma satisfactòria els casos encarregats.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats, especialistes en procediments judicials, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció, assessorem en procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària.

A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que li prestaran un assessorament complert en tot el relacionat amb aquesta matèria, informant-lo dels drets i obligacions que li correspon i aconsellant-li front reclamacions dels òrgans i tribunals administratius o contenciosos, nacionals i comunitaris, i en els expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració així com procediments en matèria tributària de delicte fiscal.

L’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures de préstecs hipotecaris

La Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, de 16 d'octubre de 2018, sobre la tributació de les escriptures que documenten la constitució d'un préstec amb garantia hipotecària ha esvalotat el món social i jurídic en modificar la doctrina...

L’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures de préstecs hipotecaris

Avui, 5 de novembre, es reuneix el Ple de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem per decidir si és el client o el banc el que ha d’abonar l’impost d’actes jurídics documentats que grava les escriptures de préstecs hipotecaris

Consideracions pràctiques sobre l’IBI (impost sobre béns immobles)

L’impost sobre béns immobles està regulat en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus articles 60 a 77. Aquest impost grava la titularitat d’un dret de propietat (també pot...