El cohereu o l’hereu únic afavorit amb algun llegat l’adquireix íntegrament a títol de legatari, i no d’hereu, encara que el causant l’hagi imposat determinadament a càrrec d’ell mateix, sens perjudici de la facultat que l’article 464-6.1 reconeix als cohereus.

Antoni Mirambell i Abancó exposa en el llibre “Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Volum I” de J. Egea Fernández, J. Ferrer Riba, (Dirs.) i L. Alascio Carrasco, (Coord.), p. 765: “Pel que fa a la presa de possessió, l’art. 427-22.4 CCCat permet que, sense consentiment de la persona gravada o, si escau, de la facultada per al lliurement, el legatari pot prendre possessió, per la seva pròpia autoritat, de la cosa o el dret llegats, si es tracta d’un prellegat. Tal com ha assenyalat algun autor, el prellegat en la seva regulació a partir de l’art. 219 CDCC no presenta cap diferència amb un llegat normal, llevat d’aquest cas de la presa de possessió per part del mateix legatari en els supòsits autoritzats per aquest precepte.”[1]

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat,  contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

[1] Egea Fernández, J., Ferrer Riba, J., (Dirs.) i Alascio Carrasco, L. (Coord.) (2009). Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successionsVolum I. Atelier.