En el nostre despatx d’advocats som especialistes en la redacció, revisió i modificació de contractes. Tenim una àmplia experiència en dret fiscal, dret civil, dret notarial i registral, especialment en dret immobiliari i procediments judicials associats als mateixos.

La nostra àmplia experiència i trajectòria, ens permet trobar les millors solucions jurídiques i fiscals en els assumptes encarregats al despatx. Comptem amb tots els professionals i experts necessaris (advocats, notari i gestoria), relacionats en tot tipus d‘operacions immobiliàries, elaboració de contractes  i les liquidacions dels corresponents impostos.

Gestió i tramitació

 

Ens ocupem de totes les gestions necessàries: estudiem la situació jurídica de l’immoble, les possibles càrregues i gravàmens, el finançament de l’operació, l’estat de la construcció o la situació urbanística, entre altres.

Per a això comptem amb un ampli i competent equip integrat per advocats especialistes en dret immobiliari, registral i contractes, qualificats i els col·laboradors necessaris, com són els gestors i notaris.

Oferim serveis tant a particulars com a empreses en tot tipus d’operacions immobiliàries, compravendes, donacions, drets reals (hipoteca, servituds, usdefruit, ús, habitació, per exemple), especialitzats en la negociació, mediació i assessorament en la signatura notarial i en l’elaboració del document notarial a signar.

Els nostres advocats l’assistiran i assessoraran en tot el procés, conflictes veïnals, problemes amb elements comuns, divisió horitzontal, vicis constructius, entre altres.

L’acompanyarem en tot tipus d’operacions immobiliàries, elaboració de contractes d’arrendament d’habitatges i locals comercials, opcions de compra, hipoteca, elaboració del contracte d’arrendament tant per a particulars com per a portals immobiliaris.

Amplis coneixements en matèria de lloguer, propietat horitzontal i del cadastre immobiliari, com de tota la tributació i fiscalitat d’aquestes operacions.

Ens encarreguem de la inscripció en el Registre de la Propietat dels béns dels nous propietaris.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats especialistes en procediments judicials amb dilatada experiència, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció, reclamacions contractuals i extracontractuals, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil, desnonaments, entre d’altres. A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que li realitzaran un assessorament complet en tot el relacionat amb aquesta matèria, informant-lo de tots els drets i obligacions que li corresponen i aconsellant-li com seria la forma més adequada de procedir en cada cas.

 

 

Heretament

L'heretament o pacte successori d'institució d'hereu confereix a la persona o persones instituïdes la qualitat de successores universals de l'heretant amb caràcter irrevocable, sens perjudici dels supòsits que regulen els articles 431-13, 431-14 i 431-21 CCCat. La...

Reformes legals en matèria d’habitatge i del lloguer

NOVETATS: El Govern no ha aconseguit tirar endavant el decret sobre lloguers en ser rebutjat en el Congrés per 243 diputats (PP, Ciutadans, Podemos, Fòrum, UPN, ERC i Bildu), mentre que només els van donar suport 103 parlamentaris (PSOE, Coalició...

Del subjecte passiu dels préstecs hipotecaris i altres novetats

El recent Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, introdueix una alteració en la determinació del subjecte passiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures de préstecs amb garantia hipotecària, motivat per les també recents sentències contradictòries dictades pel Tribunal Suprem que haguessin produït, com efecte, una inseguretat jurídica en el mercat hipotecari.

El nostre despatx d’advocats som especialistes en l’assessorament d’herències, donacions, en la preparació i realització de testaments i successions. Tenim una àmplia experiència en dret successori i en els processos hereditaris i procediments judicials per causa dels mateixos. Orientem als nostres clients tant en casos d’herència de mutu acord com en herències contencioses, com facilitem la mediació familiar com a eina de facilitació extrajudicial de solució de conflictes.

El nostre Soci Director,  el Sr. Joan Muntada Artiles, llicenciat en dret, lidera un equip d’experts en el dret de l’herència amb àmplia trajectòria i experiència en la gestió del patrimoni familiar.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques i fiscals en els assumptes encarregats al despatx. Comptem amb tots els professionals necessaris (advocats, notari i gestoria), relacionats amb els assumptes d’herències, testaments i la liquidació dels corresponents impostos, impost sobre successions i impost sobre l’increment de valor dels terrenys  de naturalesa urbana (plusvàlua municipal).

Gestió i tramitació de l’herència

 

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació de l’herència: relació i inventari de béns i drets, certificats d’últimes voluntats i defunció, etc.

Per a això comptem amb un ampli, i competent, equip integrat per advocats especialistes en herències i successions, qualificats i els col·laboradors necessaris, com són els gestors i notaris.

  • Els nostres advocats d’herències el guiaran i assessoraran durant tot el procés de tramitació, resolent els dubtes que li puguin sorgir.
  • Recollirem la documentació necessària per a la gestió de l’herència. Els nostres advocats l’ajudaran en aquells tràmits que vostè hagi de fer.
  • Coneixem  en profunditat la legislació fiscal: tramitació dels impostos corresponents, com l’Impost de successions i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, aquest últim també conegut com a plusvàlua municipal.
  • Ens encarreguem de la inscripció de la titularitat en el Registre de la Propietat dels béns immobles i dels drets dels nous propietaris.  És a dir, de la inscripció registral de la propietat, dels drets reals limitats (usdefruit i dret d’habitació, per exemple) que prové per títol d’herència o en general, per causa de mort.

 

Procediments Judicials

Els nostres Advocats especialistes en la defensa dels interessos dels clients en els procediments judicials comptem amb dilatada experiència i, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció. A Joan Muntada Advocats, els professionals especialistes realitzaran un assessorament complet en tot el que està associat amb aquesta matèria, informant-lo de tots els drets i obligacions que li corresponen i aconsellant-li com de la forma més adequada de procedir en cada cas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heretament

L'heretament o pacte successori d'institució d'hereu confereix a la persona o persones instituïdes la qualitat de successores universals de l'heretant amb caràcter irrevocable, sens perjudici dels supòsits que regulen els articles 431-13, 431-14 i 431-21 CCCat. La...

Els pactes successoris

En pacte successori, dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d'elles, mitjançant la institució d'un o més hereus i la realització d'atribucions a títol particular. Poden contenir disposicions a favor dels atorgants, fins i tot de...

El prellegat

El cohereu o l'hereu únic afavorit amb algun llegat l'adquireix íntegrament a títol de legatari, i no d'hereu, encara que el causant l'hagi imposat determinadament a càrrec d'ell mateix, sens perjudici de la facultat que l'article 464-6.1 reconeix als cohereus. Antoni...

Els llegats

El causant pot ordenar llegats en testament, en codicil o en memòria testamentària. És eficaç el llegat a favor de persona encara no nascuda ni concebuda en el moment de morir el causant, en cas que arribi a néixer, i també el disposat a favor del legatari...

Institució d’hereu o legatari de confiança

El testador pot instituir hereus o legataris de confiança persones físiques determinades perquè donin als béns la destinació que els hagi encomanat confidencialment, de paraula o per escrit. El testador pot facultar els hereus o legataris de confiança perquè, si...

El testament

La successió testada es regeix per la voluntat del causant manifestada en testament atorgat d'acord amb la llei. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d'un o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de...

Dubtes freqüents: Què és el marmessor?

Què és el marmessor? És aquella o aquelles persones nomenades pel testador en escriptura pública, i que reben l’encàrrec d’executar o fer executar en interès aliè la seva darrera voluntat, com tenir cura del compliment de les disposicions testamentàries i prendre les...

Dubtes freqüents: Què és la quarta vidual?

Què és la quarta vidual? És el dret que té el cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella, que amb el béns propis, els drets econòmics que li correspongui per la liquidació del règim econòmic matrimonial i les atribucions successòries ordenades pel causant,...

Dubtes freqüents: Què és la llegítima?

 Què és la llegítima? Com dèiem, la llegítima és un valor patrimonial a favor, primerament, dels fills, d’una quarta part de la quantitat de l'herència amb deducció dels deutes i les despeses de darrera malaltia i de l’enterrament o la incineració incrementat pel...

Dubtes freqüents: Es pot desheretar a un fill?

Es pot desheretar a un fill? Sí es pot desheretar a un fill, el Codi civil de Catalunya permet que el causant impedeixi, sancioni, a un legitimari negant el seu dret  a la llegítima. Aquestes conductes causalitzades, que poden privar del dret a la llegítima, estan...

En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret de família, entre altres matèries: divorcis de mutu acord i divorcis contenciosos, separacions, la redacció i elaboració de convenis reguladors, la negociació i tramitació de la guarda dels fills comuns, la pensió d’aliments, l’ús de l’habitatge familiar, la pensió compensatòria, la liquidació del règim econòmic matrimonial, entre d’altres. Els nostres advocats tramitaran tots els casos de forma personalitzada, donant-te suport i assessorant  en tot moment.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques i fiscals en els assumptes encarregats al despatx. Comptem amb tots els professionals necessaris (advocats, notari, gestoria,…) experts en la matèria.

 

Gestió i tramitació

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació d’aquest procés. Per a això comptem amb un ampli, i competent, equip integrat per advocats especialistes en divorcis i separacions i col·laboradors necessaris qualificats.

  • Els nostres advocats el guiaran i assessorant durant tot el procés, resolent els dubtes que li puguin sorgir, l’informaran de totes les vies possibles d’acord amb la seva situació, en un marc adequat al diàleg, per a l’acostament de posicions i arribar a un punt d’acord que satisfaci a totes les parts. En el cas que l’acord no fos possible, els nostres advocats de divorcis defensaran els seus drets i interessos davant dels tribunals.
  • Els nostres advocats l’ajudaran a obtenir tota la documentació necessària, com certificat de matrimoni en el Registre Civil, el certificat de naixement dels fills en comú, el certificat d’empadronament, entre d’altres.
  • La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que li permetrà solucionar de forma satisfactòria el conflicte familiar.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats especialistes en procediments judicials amb dilatada experiència, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixi la nostra intervenció -el divorci contenciós-. A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que li prestaran un assessorament complet en tot el relacionat amb aquesta matèria, informant-lo de tots els drets i obligacions que l’assisteixen i aconsellant-li com seria la forma més adequada de procedir en cada cas.

Dubtes freqüents: Separació i divorci

1.Quina diferència hi ha entre separació i divorci? Són conceptes que poden semblar sinònims, però no és així, doncs, el divorci suposa la dissolució del matrimoni, mentre que en la separació continua vigent, és a dir, els cònjuges segueixen casats però es produeix un...

La guarda i custòdia

Tenir compartida la cura dels fills entre ambdòs progenitors,  procurant l'estabilitat dels fills i la continuïtat en la rutina dels mateixos,  de manera que els afecti el menys possible la separació o divorci. La custodia dels fills ve determinada pel que estableixin...

Pla de parentalitat

Responsabilitats parentats

Quina és la diferència entre separació, divorci i nul·litat?

DIVORCI, SEPARACIÓ I DECLARACIÓ DE NULITAT

En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret mercantil i societari, prestem els nostres serveis a les empreses, als seus socis o accionistes, als seus administradors i directius.

El nostre despatx d’advocats ofereix un servei integral, entre els quals destaquen: la constitució, adquisició i venda de societats, concurs de creditors i fusió d’empreses; la redacció d’acords, estatuts i reglaments; la formalització i negociació de contractes; la gestió de pagaments i deutes; orientació i assessorament en la presa de decisions estratègiques de forma personalitzada.

Gestió i tramitació

Els nostres advocats el guiaran i assessoraran en l’elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils, en matèries com són la competència deslleial, marques i patents, responsabilitat d’administradors, pactes parasocials, en reclamacions i defensa front l’administració pública, en reclamacions d’impagats i en matèria de protecció de dades.

Els nostres advocats tenen una àmplia experiència en la constitució de societats, assessorament continuat als seus òrgans d’administració, fusions, escissions, transformacions societàries, dissolucions i liquidacions, en la impugnació d’acords socials davant els tribunals competents, en l’exigència de responsabilitat dels administradors, en reclamacions contra entitats financeres per danys a particulars i empreses en operacions bancàries, processos judicials canviaris, arbitratges mercantils davant diferents corts arbitrals, entre d’altres.

La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que li permetrà solucionar de forma satisfactòria els casos encarregats.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats, especialistes en procediments judicials, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció. A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que l’acompanyaran en tots aquests processos i facilitaran una solució adequada al seu interès i benefici i en el de la seva empresa.

Comptes en participació, un pràctic instrument empresarial insuficientment conegut

La institució dels comptes en participació està regulada als articles 239 a 243 del Codi de comerç espanyol (*). Es tracta d’una forma d’associació o col·laboració interna mercantil, sense personalitat jurídica, en la qual un inversor o partícip (particular o persona...

En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret financer i tributari, d’àmbit nacional e internacional, per a societats, empreses, autònoms i particulars. Els nostres advocats tramitaran tots els casos de forma personalitzada, donant-te suport i assessorant  en tot moment.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques que demanda l’actual context empresarial, especialment en el compliment adequat i òptim de les obligacions tributàries dels contribuents.

 

Gestió i tramitació

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació d’aquest procés. Els nostres advocats el guiaran i assessoraran per una optimització de la càrrega tributària, planificació fiscal d’herències, fiscalitat immobiliària i per a la protecció, ordenació i gestió del patrimoni i la seva transmissió.

Els nostres advocats fiscals tenen una àmplia experiència en diverses tipologies de procediments davant l’Administració Tributària, recursos davant òrgans administratius i reclamacions davant Tribunals Econòmics Administratius Regionals i Centrals, en procediments tributaris davant els Jutjats i Tribunals contenciós-administratius en tota mena de recursos contra els actes administratius dictats per l’Estat, Comunitats Autònomes i ens locals, i defensa davant expedients sancionadors administratius i derivacions de responsabilitat iniciats contra els òrgans d’Administració de la societat i oposició a les mesures cautelars, així com defensa en delictes contra la Hisenda Pública.

Prestem assistència en inspeccions, reclamacions i impugnació de valoracions cadastrals i de ponències de valors.

La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que li permetrà solucionar de forma satisfactòria els casos encarregats.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats, especialistes en procediments judicials, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció, assessorem en procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària.

A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que li prestaran un assessorament complert en tot el relacionat amb aquesta matèria, informant-lo dels drets i obligacions que li correspon i aconsellant-li front reclamacions dels òrgans i tribunals administratius o contenciosos, nacionals i comunitaris, i en els expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració així com procediments en matèria tributària de delicte fiscal.

L’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures de préstecs hipotecaris

La Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, de 16 d'octubre de 2018, sobre la tributació de les escriptures que documenten la constitució d'un préstec amb garantia hipotecària ha esvalotat el món social i jurídic en modificar la doctrina...

L’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures de préstecs hipotecaris

Avui, 5 de novembre, es reuneix el Ple de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem per decidir si és el client o el banc el que ha d’abonar l’impost d’actes jurídics documentats que grava les escriptures de préstecs hipotecaris

Consideracions pràctiques sobre l’IBI (impost sobre béns immobles)

L’impost sobre béns immobles està regulat en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus articles 60 a 77. Aquest impost grava la titularitat d’un dret de propietat (també pot...

En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret penal i penitenciari, prestem assessorament a empreses i particulars sobre assumptes de dret penal. Els nostres advocats tramitaran tots els casos de forma personalitzada i amb la màxima confidencialitat, conferint suport i assessorant  en tot moment.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques  i oferim un tracte integral mitjançant el qual podrem proporcionar-li la millor solució a la seva problemàtica legal.

Gestió i tramitació

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació d’aquest procés. Tenim una àmplia experiència en diverses tipologies de delictes: delictes econòmics (apropiació indeguda, estafa, delictes societaris, blanqueig de capital, insolvència punible), delictes administratius i polítics (prevaricació urbanística, tràfic d’influències), delictes contra la hisenda pública, delictes contra la propietat intel·lectual e industrial, delictes contra l’ordre públic, delictes contra el patrimoni (robatori, furts, receptació, danys, estafes, apropiacions, fraus), delictes contra les persones (lesions, homicidi assassinat, violència de gènere), delictes relatius en l’àmbit de la família (abandonament de família, impagament de pensions, sostracció de menors), delictes relatius a la ordenació del territori i urbanisme, delictes de tràfic, delictes contra la salut pública (tràfic d’estupefaents), entre d’altres.

El nostre despatx d’advocats exercim d’acusació particular quan els nostres clients han vist perjudicats els seus drets, o com a defensa en judicis penals, selecció de jurats, assistència al detingut davant la policia i en jutjat de guàrdia; peticions de llibertat provisional, indults, revisions de sentències, suspensió i substitució de penes; tractament penitenciari i petició de tercer grau.

La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que ens permetrà solucionar de forma satisfactòria els nostres casos.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats, especialistes en procediments judicials, realitzaran un estudi detallat de cada cas, detectant els problemes i les necessitats dels nostres clients, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, oferint l’estratègia processal més adequada davant de jutjats d’instrucció i jutjats de violència sobre la dona, jutjats penals i audiències provincials, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional. L’acompanyarem en tot el procés penal, informant-lo de cada fase, assegurant-li un tracte personalitzat i pròxim.

 

Certificat de penats

Els ciutadans poden sol.licitar el certificat de penats als registres de qualsevol òrgan de l'Estat. Aquells que pretenguin accedir a o exercir professions, oficis o activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, tenen la obligació d'acreditar que no tenen...

GIRONA

Riu Güell, 22 1r 3a
17005 GIRONA
972 212 542

info@joanmuntada.com

joan muntada logo gran

Creada al 1995, som un despatx d’advocats especialitzats en la resolució de conflictes entre particulars i  en la petita i mitjana empresa.

Hem atès multitud de persones en tot tipus de procediments, tant judicials com extrajudicials.

Estem especialitzats en diverses matèries de manera que oferim un assessorament legal i una assistència lletrada en totes les àrees del dret i davant de qualsevol jurisdicció.

Defensem els interessos dels nostres clients amb l’objectiu d’aconseguir sempre el màxim benefici oferint, al mateix temps, una solució completa i integral a qualsevol problemàtica.