Tenir compartida la cura dels fills entre ambdòs progenitors,  procurant l’estabilitat dels fills i la continuïtat en la rutina dels mateixos,  de manera que els afecti el menys possible la separació o divorci.

La custodia dels fills ve determinada pel que estableixin els cònjugues en el pla de parentalitat, excepte si la decisió presa pot esdevenir perjudicial pels menors. Per el cas de que no existeixi acord entre els progenitors o bé quan un fa la petició de guarda exclusiva i l’altre de guarda compartida, o bé tots de guardes exclusives diferents, què és el que tindrà present el jutge?

En aquest casos el Jutjat prèvia audiència al Ministeri Fiscal, serà qui decidirà sobre el règim de custodia, atribuint de forma preferent la custodia compartida i sempre valorant l’interès del menor. A tal efecte, l’art. 233 – 11 del CC català ens determina quins elements ha de tenir presents el jutge:

1.-El primer element és la vinculació afectiva.

2.-Aptituds dels pares o mares (capacitats generals).

3.- Actituds (comportament que tenen els progenitors adreçats a garantir el benestar del menor).

4. – El criteri de permanència.

5- Opinió dels fills, tot i que no se’ls ha de fer triar.

6.-Acords previs a la ruptura.

7.- Ubicació dels habitatges, els horaris i les activitats.

8- Violència de gènere o domèstica.

9. – No separar els germans.

El camí de la mediació és el camí més adequat per a resoldre conflictes familiars. Les persones que participen en un procés de mediació tenen una capacitat de diàleg més elevada i amb reconeixement de l’altre que els ajudarà a resoldre els conflictes que puguin sorgir entre ells.

 

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats a Girona.