El testador pot instituir hereus o legataris de confiança persones físiques determinades perquè donin als béns la destinació que els hagi encomanat confidencialment, de paraula o per escrit.

El testador pot facultar els hereus o legataris de confiança perquè, si alguns d’ells moren abans de la revelació total o del compliment de la confiança, n’elegeixin d’altres que els substitueixin, sense que això impliqui una nova institució, sinó una mera subrogació en el càrrec.

Llevat de disposició testamentària en contra, els hereus o legataris de confiança actuen per majoria, però, si en queda un de sol, aquest pot actuar per ell mateix.

Sergio Cámara Lapuente exposa en el llibre “Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Volum I” de J. Egea Fernández, J. Ferrer Riba, (Dirs.) i L. Alascio Carrasco, (Coord.), p. 417: “En aquest sentit, caldria descriure l’herència de confiança com a <<una institució d’hereu feta per via confidencial>> (PUIG FERRIOL, RJC, 1963, 332; ID., Institucions, III, 7a. ed,. 2009, 281). Aquesta descripció, però, no té en compte aquells supòsits on no es pretén designar un hereu real el nom del qual el testador oculta en el testament, sinó complir determinades obligacions de consciència (deutes inconfessables, delictes impunes, etc.) o d’altres destins (v. gr., benèfics) que no suposen la transmissió de la qualitat d’hereu; per exemple, costejar les obres del temple de la Sagrada Família [en el cas de la SAPB 28.3.2006 (AC 1723)], o la creació de fundacions (com en els casos de les SSTS 7.11.1882 [JC 334, 270], 21.5.1890 [JC 168, 675], 22.5.1894 [JC 149, 669], 8.6. 1907 [JC 87, 577] i 6.4.1962 [JC 332, 190])” [1]

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat,  contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

 

[1] Egea Fernández, J., Ferrer Riba, J., (Dirs.) i Alascio Carrasco, L. (Coord.) (2009). Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successionsVolum I. Atelier.