Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual:

  • Són cridats com a hereus del difunt els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests. El vidu o el convivent supervivent en una parella estable adquireix l’usdefruit de tota l’herència, però pot optar per commutar-lo per una quarta part alíquota de l’herència, a més de l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.
  • Si no hi ha descendents, hereta el cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable.
  • Si no hi ha ni descendents ni cònjuge o convivent en una parella estable, hereten els ascendents i a manca d’aquests, els col·laterals fins al quart grau, en els dos casos seguint l’ordre que estableix la llei.
  • Si falten les persones esmentades succeeix la Generalitat de Catalunya.