Dubtes freqüents: Com es poden repartir els béns en el testament? 

Dubtes freqüents: Com es poden repartir els béns en el testament? 

Dubtes freqüents: Com es poden repartir els béns en el testament? 

El testador pot fer el repartiment de tots els béns que formin part del seu patrimoni al moment de la seva mort, únicament limitat per la llegítima. A Catalunya la llegítima és pars valoris, un dret de crèdit que s’integra, principalment, com a base de càlcul en una quarta part de l’herència a satisfer per l’hereu i que ho pot pagar-la amb diner, encara que no n’hi hagi en el patrimoni de l’herència .

Article 451-1 Dret a la llegítima.

La llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d’institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra manera.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és la quarta vidual?

Dubtes freqüents: Els cònjuges poden fer un testament conjunt?

Dubtes freqüents: Els cònjuges poden fer un testament conjunt?

 Els cònjuges poden fer un testament conjunt?

No, els cònjuges no poden fer un testament conjunt, com hem dit anteriorment, el testament, quan és d’aplicació el règim civil català, és un acte individual i personal, independentment de si estan casats o no, han de fer testament per separat.

 

 

 

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és el testament?

 

Dubtes freqüents: El testament es pot canviar?

Dubtes freqüents: El testament es pot canviar?

Dubtes freqüents: El testament es pot canviar?

Sí, sempre pots canviar el teu testament, doncs l’article 422-9 CCCat disposa que les disposicions testamentàries són essencialment revocables. L’atorgament d’un nou testament vàlid i eficaç revoca de ple dret el testament anterior.

 

 

 

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és la llegítima?

 

Dubtes freqüents: És recomanable fer testament?

Dubtes freqüents: És recomanable fer testament?

És aconsellable fer testament?

Sí, no només pel fet que evitem promoure una acta de declaració d’hereus abintestat (que té notes comunes a l’expedient de jurisdicció voluntària), també permet donar solució a disputes entre hereus, o decidir qui s’ocuparà dels fills si falten tots dos progenitors,… i també des d’un punt de vista d’estalvi fiscal, que precisa de la redacció de certes clàusules i un estudi normatiu acurat. Per tant resulta molt beneficiós i indispensable un bon assessorament per part d’un advocat especialitzat, abans d’atorgar el testament.

En funció de les circumstàncies de cada cas resultarà necessari i convenient la redacció de clàusules especials per recollir la voluntat del testador i un estudi previ normatiu, que comprèn el tributari, atès la transcendència econòmica dels béns i drets a heretar i la seva distribució entre els beneficiaris o el nomenament d’una persona de confiança o entitat professional per a la seva realització o distribució.

Cal ressenyar el caràcter revocable del testament, sempre pot ser modificat a voluntat del testador.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Es pot desheretar a un fill?

Dubtes freqüents: Qui pot testar?

Dubtes freqüents: Qui pot testar?

Qui pot testar?

L’article 421-4 del Codi civil de Catalunya disposa que són incapaços per a testar els menors de catorze anys i els qui no tenen capacitat natural  en el moment de l’atorgament. Per tant no hi ha una edat màxima per atorgar testament, sí una edat mínima. El document serà vàlid encara que després de l’atorgament el testador esdevingui incapaç.

Article 421-4. Incapacitat per a testar

Són incapaços per a testar els menors de catorze anys i els qui no tenen capacitat natural en el moment de l’atorgament.

Existeix una presumpció legal favorable a la capacitat del testador, en virtut de l’article 421-3 del Codi civil de Catalunya, en conseqüència qui al·legui la incapacitat del testador en el moment de l’atorgament del testament té la càrrega processal de la prova, que consistirà principalment de pericial mèdica, documental i testifical.

Article 421-3. Presumpció de capacitat

Poden testar totes les persones que, d’acord amb la llei, no siguin incapaces per a fer-ho.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és la declaració d’hereus?

Dubtes freqüents: Què és el testament?

Dubtes freqüents: Què és el testament?

Què és el testament?

És un acte individual, voluntari i personalíssim en el qual una persona disposa, per a després de la seva mort, el destí dels seus béns i drets, del seu patrimoni. Altrament, si mor sense deixar hereu testamentari ni en heretament o quan els nomenats no arriben a ser-ho es coneix com a successió legal o intestada –abintestat–.  L’article 421-2.1 del Codi civil de Catalunya disposa que en el testament, el causant –el testador– ordena la seva successió mitjançant la institució d’un o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.

L’article 668 del Codi civil espanyol defineix el testament com a acte pel que una persona disposa per després de la seva mort de tots els seus béns o part d’ells.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: I si no hi ha testament?