Catalunya farà més fàcil desheretar fills i nets?

Catalunya farà més fàcil desheretar fills i nets?

Catalunya farà més fàcil desheretar fills i nets? L’avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya, que està tramitant el Departament de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya, actualment en fase de sol·licitud de dictàmens, pretén modificar la regulació de la llegítima i de l’acceptació de l’herència.

Pel que fa a la regulació de la llegítima, consideren convenient prosseguir amb la tendència legislativa de reduir progressivament el seu abast, així com també la de reforçar la posició de la persona hereva davant la de la legitimària.

Pel que fa a la regulació del desheretament, pretén introduir dues novetats. D’una banda, es precisa que el “maltractament greu” que el justifica inclogui el maltractament de caràcter psicològic. D’altra banda, pel que fa a la possibilitat d’impugnació del desheretament per la persona legitimària, s’inverteix la càrrega de la prova en el cas que la causa sigui l’absència de relació familiar entre la persona causant i la legitimària. D’aprovar-se la Llei, li correspondrà a la persona legitimària provar la inexistència de la causa manifestada pel testador, atès que a la pràctica s’ha posat de manifest la dificultat de l’hereu o hereva en demostrar l’absència de relació familiar exclusivament imputable a la persona legitimària que justifica el desheretament.

De reeixir l’avantprojecte del Departament de Justícia, el projecte del govern de la Generalitat serà presentat al Parlament de Catalunya per a la seva aprovació.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, àmbit en la que el nostre despatx és una referència en l’àmbit de l’assessorament extrajudicial i en la defensa dels interessos davant dels Tribunals.  Contacti amb nosaltres Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Es pot desheretar a un fill?

 

Dubtes freqüents: Què és el marmessor?

Dubtes freqüents: Què és el marmessor?

Què és el marmessor?

És aquella o aquelles persones nomenades pel testador en escriptura pública, i que reben l’encàrrec d’executar o fer executar en interès aliè la seva darrera voluntat, com tenir cura del compliment de les disposicions testamentàries i prendre les mesures necessàries perquè els béns de l’herència es conservin fins al seu repartiment d’acord amb el que ordeni el causant o s’infereixi del testament. Segons quines siguin les facultats conferides al marmessor, distingim els marmessors universals i els marmessors particulars.

El càrrec de marmessor és voluntari, renunciable– al·legant justa causa –, personalíssim, retribuït i temporal. És necessari que la persona designada accepti o rebutgi aquest càrrec. En el dret català l’encàrrec de marmessor en principi és retribuït i aquesta retribució tindrà la consideració de càrrega hereditària.

És imprescindible un bon assessorament per part de l’advocat, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: És recomanable fer testament?

Dubtes freqüents: És recomanable fer testament?

És aconsellable fer testament?

Sí, no només pel fet que evitem promoure una acta de declaració d’hereus abintestat, sempre més costosa econòmicament (aranzel notarial) i lenta.

També el testament, permet al testador ordenar a través de clàusules la seva voluntat, com vol que quedi regulada la seva successió i la seva futura herència, entesa aquest darrer com el patrimoni relicte. El testador disposa la seva futura herència i ordena la seva successió, contemplant la seva mort, del destí dels seus béns, drets i obligacions, com a futur causant de la seva pròpia successió.

Entre altres disposicions podrà configurar una comunitat hereditària (instituint varis hereus), ordenar l’atribució de certs béns a favor de certs beneficiaris (a través dels llegats), condonar deutes o establir obligacions personals o reals, establir substitucions o acreixements dels afavorits testamentaris davant de l’eventualitat de renúncies o premoriències (preveure si l’afavorit testamentari mor abans que el testador), entre d’altres supòsits. I podem establir càrregues, modes i altres disposicions sempre recollint la voluntat del testador degudament assessorada.

El testament permet evitar disputes entre hereus, o decidir qui s’ocuparà dels fills si falten tots dos progenitors, que precisa de la redacció de certes clàusules i un estudi normatiu acurat.

On no aparegui la claredat en la clàusula és el terreny abonat del conflicte, que hom sanament pretén evitar.

Per tant, resulta molt beneficiós i indispensable un bon assessorament per part d’advocat especialitzat, abans d’atorgar el testament. Al notari s’hi a d’acudir amb la feina feta, és a dir, assessorat amb les clàusules redactades. Si hom vetlla i protegeix el patrimoni en vida s’ha de procurar tenir la previsió de quin destí volem donar als nostres béns i drets adquirits per l’esforç, ja sigui per compra, o per altre títol (herència prèvia o donació, entre d’altres) i deixar arreglat tot el que es pugui en benefici dels teus afavorits.

En funció de les circumstàncies de cada cas resultarà necessari i convenient la redacció de clàusules especials per recollir, amb precisió, la voluntat del testador. Un bon testament exigeix d’advocat especialitzat, de l’àmbit successori i tributari, atès la transcendència econòmica dels béns i drets a heretar, de les càrregues pròpies de la successió i demés obligacions legals, com la llegítima.

Cal ressenyar el caràcter revocable del testament, sempre pot ser modificat a voluntat del testador.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, àmbit en la que el nostre despatx és una referència en l’àmbit de l’assessorament extrajudicial i en la defensa dels interessos en els Tribunals.  Contacti amb nosaltres Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Es pot desheretar a un fill?